İlkelerimiz

Vizyonumuz

Müşteri ihtiyaçlarını hızlı, etkin, kaliteli çözümlerle karşılayan ve çalışanlarını işlerinde en yüksek performansı gösterebilmeleri için teşvik eden bir banka olarak, hissedarlarımıza yarattığımız değeri istikrarlı bir biçimde artırmak” olarak tanımlanmıştır.

Misyonumuz

Müşteri ihtiyaçlarını hızlı, etkin, kaliteli çözümlerle karşılayan ve çalışanlarını işlerinde en yüksek performansı gösterebilmeleri için teşvik eden bir banka olarak, hissedarlarımıza yarattığımız değeri istikrarlı bir biçimde artırmak” olarak tanımlanmıştır.

Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Ahlaki Çalışma İlkeleri


Topluma ve çevreye saygılıdır, gerektiğinde toplumsal yaşamın kendi bilgi ve becerisine uyan her alanında hizmet vermeye ve sosyal sorumluluk projelerine katılmaya hazırdır.
Kurum içinde veya dışında kendi şirketinin ve sektörün imaj ve itibarını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınır. Üstleri, eşitleri, astları ve diğer personel ile müşterilere karşı nazik ve saygılı davranır, görüşlerini dikkate alır ve karar alma surecine onları da dahil eder. Baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz. Çalışma arkadaşlarının yaptıkları iyi işleri takdir eder, destekler ve paylaşır.
Müşterileri, ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi hususlarda mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, açık, net, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirir. Mesleki gerekleri uygularken şirket çıkarları ile müşteri çıkarları arasında ayrım yapmaz. Mümkün olan en üst düzeyde sağlıklı, objektif, denetlenebilir karar alma ortamını ve açıklığını yaratmak hedeflenir.
Tüm işlemlerde; hukuk, ahlak kuralları ve karşılıklı güven anlayışı içerisinde müşterilere açık, anlaşılır ve doğru bilgi verip, hizmetleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir. Müşterilerle veya diğer kurumlarla kurulan iletişimde verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve abartılı olmasından mutlak surette kaçınır.
Ülkenin çıkarı, toplumun refahı, kendi şirketinin hizmet idealleri ile yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanır.
Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz. Bu yöndeki gözlem ve şikayetlerini hiç bir engel olmaksızın doğrudan üst yönetime bildirir.
Şirket ve kamu mallarının ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır.
Dernek üyesi şirketteki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kendisine, ailesine veya üçüncü şahısların lehine çıkar sağlayacak şekilde kullanmaz. Müşterilerle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarından kaçınmak için gereken her türlü çabayı gösterir.
Her çalışan, şirkete ait her türlü bilginin gizli olduğunu bilir ve bu bilgileri hiç bir koşulda açıklamaz. Doküman, bilgi veya araçları, ürün, düzenleme, uygulama ve anlaşmaları, izin verilen ve şirketteki görevinin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, şirkette çalıştığı süre içinde veya daha sonrasında kesinlikle kullanmaz. Buluşların patent hakkının şirkete ait olduğunu kabul eder.
Şirket’in tüm kayıtlarını gerçeği tam ve doğru biçimde yansıtacak şekilde hem ilgili yasal düzenlemelere, hem de Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları setine uygun olarak yapar. Tüm işlemleri, kontrolleri, borçları ve alacakları, kazançları ve harcamaları mutlaka gerektiği şekilde kaydeder ve raporlar. Gizli ve kayıt dışı hiçbir anlaşma ve sözleşme yapmaz, kazanç veya mal elde etmez. Herhangi bir işlem veya hesapla ilgili hiçbir şekilde yanlış, hayali veya yanıltıcı kayıt tutmaz.
Üyeler, müşterilerden menkul, gayrimenkul, kredi kartı veya borçları üzerinde işlem yapma yetkisi veren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamaz. Müşterilerle herhangi bir şekilde görev ve yetkilerini kullanmak suretiyle asla alacak-borç ilişkisine girmez, hediye almaz, müşterilerle kefalet ve müşterek hesap açtırmak gibi işlemlerde bulunmaz. Müşterilerle gizli ya da açık, doğrudan ya da dolaylı ticari ortaklık kurmaz. Müşterilere kanunlara ve kendi şirket kurallarına uymayan herhangi bir işlem gerçekleştirmelerinde hiçbir koşulda yardımcı olmaz.
Görev ile ilgili olsun veya olmasın müşterilerle ilgili olarak öğrenilen gizlilik arz eden her türlü bilgiyi kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaz.
Müşterilerin şirket ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü şikâyetlerini hızlı ve doğru bir şekilde gereken yerlere yönlendirir, şikayetlerin çözümü için alınması gereken aksiyonları alır, çözüm sürecinde gereken hassasiyetin ortaya konması için azami özen gösterir. Şirkete gelen tüm şikayetler değerlendirilerek şikayetlerin minumum düzeye indirilmesi için gerekli çalışmaları yapılmasını gerekir. Şirketin saygınlığını etkileyebilecek derecede ciddi ve olağan dışı her türlü şikâyeti gecikmeksizin ilgili mercilere iletir.