Hakkımızda

Efes Varlık Yönetim A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen kuruluş izniyle 8 Şubat 2011 tarihinde kurulmuş varlık yönetim şirketidir. Ödenmiş sermayesi 40.000.000 TL‘dır. Efes Varlık Yönetim A.Ş, finansal kuruluşların sorunlu alacaklarının satın alınması, tahsilatı ve sorunlu firmaların finansal yeniden yapılandırılması alanında ülkemizin önde gelen varlık yönetimi şirketlerinden biri olmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda çalışmalar yürütmektedir. Bu hedef kapsamında çalışmalarını şeffaf ve başta hissedarları olmak üzere tüm taraflara değer katan çözümler üreterek çalışmaktadır.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ DERNEĞİ AHLAKİ ÇALIŞMA İLKELERİ

Bu ilkelerin amacı Varlık Yönetim Şirketleri Derneği ( Dernek ) üyelerini ortak ilke ve değerler etrafında birleştirmek ve karşılıklı hak ve hukuklara saygılı, dürüst, ilkeli ve açık bir güven ortamı yaratmaktır. Bu ilkeler, Dernek üyelerinin görevleri esnasında uymaları gereken prosedürleri içermektedir.
Tüm Dernek üyelerinin belirlenen ahlaki ilkelere uyması zorunludur. Üyelerden ayrıca, bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlar söz konusu olduğunda da, sağduyu, ilkeli yaklaşım ve iyi niyet kurallarına göre hareket etmesi beklenmektedir.
Her üye, çalışma arkadaşları ve kendi şirketinin müşterileri arasında ayrım gözetmez, önyargılı davranmaz. Kendisinden farklı olsa bile; din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeden kişilerin değer yargılarına, tutumlarına, görüşlerine, yaklaşımları ve törelerine duyarlı olur ve hoşgörülü davranır. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmaz, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz.
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini hep ön planda tutar, bunların ancak vereceği nitelikli hizmetle karşılanacağını bilir. Bunun için mesleki bilgisinin, nitelik ve kişisel yetkinliklerinin gelişimine özen gösterir.
Dernek üyeleri, çağdaş ve bilimsel mesleki bilgileri, kullanılan tekniklerdeki yenilikleri izler, bilgi ve becerilerini arttırmaya çalışır. Öğrendiklerini kendilerine, işlerine ve iş çevrelerine uygulayarak ilerleme sağlar. Mevcut durumu sorgular, yenilikçi yaklaşımları uygulayarak iyileştirmek için yoğun çaba sarfeder.
Bilgiyi yeterli seviyede kullanarak etkin iletişim kurar, mesajı açık net ve kolay anlaşılır bir biçimde ifade ederek karşı tarafa aktarır. Farklı bakış açılarına saygılıdır, dinler ve anlamaya çalışır.
Kritik, belirsiz, öngörülemeyen durumlar karşısında özgüvenini korur ve sebat eder. Olumsuz koşullar altında aksiyon almaya devam eder, sakinliğini ve soğukkanlılığını sürdürerek zorlukların üstesinden gelir.
Proaktiftir, gerekli gördüğünde kendisine sorulmadan ya da yapılması zorunlu hale gelmeden harekete geçer ve uygun adımları atar. Kendi alanındaki problemleri sahiplenir, kendi hareketlerinin sorumluğunu üstlenir.
Ekibine beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri için destek olur, hedeflere ulaşılması için koçluk yapar, onları yönlendirir.
Karmaşıklıkla baş eder, kavramsal bakış açısına sahiptir. Geleceğe yönelik eğilimleri ihtiyaç ve problemleri sezer. Olası problemlere ve fırsatlara karşı hazırdır.
Yüksek kaliteli sonuçlar için görevlerin zamanında ve etkin biçimde yerine getirilmesini sağlar. İş planlarını hazırlayarak performansı takip eder.
Süreklilik arzeden bir büyüme sağlayabilmek için işe ve müşteriye odaklı düşünür ve bu doğrultuda hareket eder.
Tüm karar ve eylemler hukuka uygun, hakkaniyetli ve adil olmalıdır.
Topluma ve çevreye saygılıdır, gerektiğinde toplumsal yaşamın kendi bilgi ve becerisine uyan her alanında hizmet vermeye ve sosyal sorumluluk projelerine katılmaya hazırdır.
Kurum içinde veya dışında kendi şirketinin ve sektörün imaj ve itibarını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınır. Üstleri, eşitleri, astları ve diğer personel ile müşterilere karşı nazik ve saygılı davranır, görüşlerini dikkate alır ve karar alma surecine onları da dahil eder. Baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz. Çalışma arkadaşlarının yaptıkları iyi işleri takdir eder, destekler ve paylaşır.
Müşterileri, ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi hususlarda mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, açık, net, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirir. Mesleki gerekleri uygularken şirket çıkarları ile müşteri çıkarları arasında ayrım yapmaz. Mümkün olan en üst düzeyde sağlıklı, objektif, denetlenebilir karar alma ortamını ve açıklığını yaratmak hedeflenir.
Tüm işlemlerde; hukuk, ahlak kuralları ve karşılıklı güven anlayışı içerisinde müşterilere açık, anlaşılır ve doğru bilgi verip, hizmetleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir. Müşterilerle veya diğer kurumlarla kurulan iletişimde verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve abartılı olmasından mutlak surette kaçınır.
Ülkenin çıkarı, toplumun refahı, kendi şirketinin hizmet idealleri ile yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanır.
Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz. Bu yöndeki gözlem ve şikayetlerini hiç bir engel olmaksızın doğrudan üst yönetime bildirir.
Şirket ve kamu mallarının ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır.
Dernek üyesi şirketteki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kendisine, ailesine veya üçüncü şahısların lehine çıkar sağlayacak şekilde kullanmaz. Müşterilerle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarından kaçınmak için gereken her türlü çabayı gösterir.
Her çalışan, şirkete ait her türlü bilginin gizli olduğunu bilir ve bu bilgileri hiç bir koşulda açıklamaz. Doküman, bilgi veya araçları, ürün, düzenleme, uygulama ve anlaşmaları, izin verilen ve şirketteki görevinin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, şirkette çalıştığı süre içinde veya daha sonrasında kesinlikle kullanmaz. Buluşların patent hakkının şirkete ait olduğunu kabul eder.
Şirket’in tüm kayıtlarını gerçeği tam ve doğru biçimde yansıtacak şekilde hem ilgili yasal düzenlemelere, hem de Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları setine uygun olarak yapar. Tüm işlemleri, kontrolleri, borçları ve alacakları, kazançları ve harcamaları mutlaka gerektiği şekilde kaydeder ve raporlar. Gizli ve kayıt dışı hiçbir anlaşma ve sözleşme yapmaz, kazanç veya mal elde etmez. Herhangi bir işlem veya hesapla ilgili hiçbir şekilde yanlış, hayali veya yanıltıcı kayıt tutmaz.
Üyeler, müşterilerden menkul, gayrimenkul, kredi kartı veya borçları üzerinde işlem yapma yetkisi veren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamaz. Müşterilerle herhangi bir şekilde görev ve yetkilerini kullanmak suretiyle asla alacak-borç ilişkisine girmez, hediye almaz, müşterilerle kefalet ve müşterek hesap açtırmak gibi işlemlerde bulunmaz. Müşterilerle gizli ya da açık, doğrudan ya da dolaylı ticari ortaklık kurmaz. Müşterilere kanunlara ve kendi şirket kurallarına uymayan herhangi bir işlem gerçekleştirmelerinde hiçbir koşulda yardımcı olmaz.
Görev ile ilgili olsun veya olmasın müşterilerle ilgili olarak öğrenilen gizlilik arz eden her türlü bilgiyi kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaz.
Müşterilerin şirket ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü şikâyetlerini hızlı ve doğru bir şekilde gereken yerlere yönlendirir, şikayetlerin çözümü için alınması gereken aksiyonları alır, çözüm sürecinde gereken hassasiyetin ortaya konması için azami özen gösterir. Şirkete gelen tüm şikayetler değerlendirilerek şikayetlerin minumum düzeye indirilmesi için gerekli çalışmaları yapılmasını gerekir. Şirketin saygınlığını etkileyebilecek derecede ciddi ve olağan dışı her türlü şikâyeti gecikmeksizin ilgili mercilere iletir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında aydınlatma bildirimi için tıklayınız.

KVKK politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.

Temlik Alınan Portföylerimiz

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşları ile çalışmaktan gurur duyarız.


Basın Haberleri

Hürriyet Logosu
Hürriyet
Capital Logosu
Capital

Varlık Satışlarımız

Şirketimize ait taşınır ve taşınmaz varlık ilanları


Şirketimiz Varlık Yönetim Şirketleri Derneği'ne üyedir.

Soru Cevap

Aşağıda tarafımıza sıkça gelen sorulara ait cevaplarımızı inceleyebilirsiniz.

Varlık Yönetim Şirketleri başta bankalar olmak üzere finans sektörünün gecikmiş alacaklarını satın alarak kurumların hem bilançosunun temizlenmesine hizmet eder hem de bu kuruluşları operasyonel yükten kurtarırlar.
Bankaların gecikmiş kredilerini devretme hakkı bulunmaktadır. Bu devri de varlık yönetimi şirketlerine yapmaktadırlar.
Borcunuzun olduğu bankayla irtibata geçerek borcunuzun Efes Varlık şirketine devredildiğini öğrenebilirsiniz.
Ödeme yaptıktan sonra şirketimiz tarafından size borcunuzun kapandığına dair bir ibra belgesi yollanır. Daha sonra kapanan bu dosyanız KKB’ye(Kredi Kayıt Bürosu) bildirilerek dosyanız yenilenmiş olur.
Evet, anlaşma sağlandığında tarafınıza sulh sözleşmesi gönderilir.
Kimlik fotokopisi kişinin doğru kişi olup olmadığının tespiti için istenmektedir. Borçlunun ilettiği kimlik bilgileri ile sistemimizdeki bilgilerin uyuşması gerekmektedir.
Vekalet ücretleri avukat masrafları için alınmaktadır.
Çözüm Merkezimize telefon ( 0216 538 41 00 ), whatsapp ( 0544 396 96 20 , 0544 396 98 65 ve 0532 406 18 79 ) veya mail ( info@efesvarlik.com.tr ) yoluyla ulaşabilir ve ne kadar ödeme yapabiliyorsanız esnek ödeme imkanlarıyla borcunuzu birlikte çözüme kavuşturabiliriz.
Kişiye özel kampanya ve indirim uygulamalarımız bulunmaktadır. Bunun için temsilcinizle 0216 538 41 00 hattımızı arayarak görüşmeniz gerekmektedir.
Borcunuzla ilgili olarak kurumumuzu ziyaret ederek yüz yüze görüşme sağlayabilir ve durumunuzu anlatabilirsiniz.
Şirketimizle ilgili şikayette bulunmak için İletişim formumuzu doldurarak Şikayet Çözüm Merkezimize yazabilirsiniz.

Müşterilerimiz

Teşekkürler

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Şahsıma açılmış kredi / kredi kart borçlarından kaynaklı dosyalarımın kapatılmasında yardımcı olan tüm Efes Varlık Yönetim A.Ş personellerine ayrı ayrı teşekkürlerimi bir borç olarak ifade etmek isterim. Tarafıma göstermiş olduğunuz ilgi, hassasiyet ve kolaylıklardan ötürü en derin şükranlarımı saygılarımla arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Sizler beni bu yükten kurtarmanızdan dolayı minnettarım.

M.A - İstanbul 10.07.2017

Çalışanlarınız harika

Cansu Hanım, göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı şahsınıza ve mensubu olduğunuz kurum ve Yöneticilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Hakkınızı helal edin.

S.M - İstanbul 12.05.2016

Minnetarım

Tarafınızdan Akbank ve İş bankasına ait borcumu yapılandırdım. Güzel taksit seçenekleri sunduğunuz için müteşekkirim.

Y.E - İstanbul 19.09.2016

Çok yardımcı oldunuz

Sayenizde borcumu kapattım. Yardımcı olduğunuz için teşekkürler.

51000+ Borçluya yardımcı olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Copyright © 2017 Efes Varlık Yönetim A.Ş